doktornevra.com Bize Ulaşın Anasayfam Yap Sık Kulanılanlara Ekle Sorularınızı Cevaplıyor
   
Gebelikte Cilt Ve Güzellik
 

 

 

Gebelikte Deri  Hastalıkları

 

Gebelikteki yoğun endokrin aktivite, organizmada birçok fonksiyonel ve yapısal değişiklere neden olmaktadır. Gebelik süresince bazı deri değişiklikleri ve çeşitli erüpsiyonlar da ortaya çıkmaktadır. Ancak bu deri değişikliklerinin çoğu o kadar sık olarak görülmektedir ki, melasma ve stria distensa gibi tabloların anormal olarak değerlendirilmeleri mümkün olamamaktadır.

(Kaynak: Prof.Dr.Süleyman Pişkin
http://spiskin.trakya.edu.tr/ )

Bu olağan değişikliklerin yanı sıra oldukça seyrek olarak karşılaşılan ve etyolojileri yalnızca hormonal değişikliklerle açıklanamayacak bir takım spesifik tablolar da vardır. Bunların gelişiminde ise daha çok immün mekanizmaların rolü üzerinde durulmaktadır. Ayrıca gebelik, önceden varolan birtakım dermatozları olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Klinik yaklaşım yönünden, gebelerin herhangi bir dermatolojik hastalığa herhangi bir kişi kadar yakalanma riskleri olduğu da unutulmamalıdır.

Gebelikteki Olağan Deri Değişiklikleri Nelerdir?

Pigmentasyon artışı hemen her gebede söz konusu olup, esmerlerde sarışınlara oranla daha fazladır. Bu durum, melanosit stimülan hormona (MSH) bağlı jeneralize bir melanozis halidir. Meme başı, areolalar ve genital bölge gibi zaten pigmente olan alanlar daha da koyulaşır. Gebelikte görülen en belirgin pigmentasyon değişikliği gebelik maskesi (kloasma, melasma) olarak bilinen durumdur. Gebeliğin ikinci yarısında ve %50-70 gebede görülür. Alın, şakaklar ve yüzün orta kısmında, kaba simetri gösteren düzensiz, keskin sınırlı, maske şeklinde bir koyulaşma tarzındadır. Doğumdan sonra yavaş yavaş solar, az sayıda olguda ise tamamen kaybolur. Gebelikte ayrıca, pigmente nevusların sayısında artış da görülebilir.
Gebelik sırasında anagen follikül oranındaki artışa bağlı olarak saç gelişiminde bir artış söz konusudur.
Stria distansea, gebelerin %90’ında gözlenen bir değişiklik olup, adrenal kortikal aktivitenin artışına bağlı olduğu düşünülmektedir. En çok karın, kalça, glutealar ve bazen de meme üzerinde gelişir.
Vasküler değişiklikler, gebelerde yüksek östrojen düzeylerine bağlıdır. Spider anjiomalar ve palmar eritem, gebelerin %70’inde görülürler ve postpartum beş ay içerisinde kaybolurlar. Çok daha seyrek olarak glomus tümörleri veya hemanjiomlar gelişebilir veya önceden varolanlar büyüme gösterebilir.
Gebelik sırasında, sebum salgısında artış, apokrin ter bezi aktivitesinde azalma, yüz ve ekstremitelerde ödem, molluskum fibrozum tarzında papillomatöz gelişimler, dişetlerinde hiperemi ve bazen hipertrofi ile seyreden jinjivit hali gebelikte gözlenen ve olağan olarak nitelendirilebilecek diğer değişikliklerdir.

Gebeliğin Deri Hastalıkları Üzerine Etkileri Nelerdir?

Kandidiyazis, lepra, herpes simpleks, kondiloma aküminata gibi hastalıklar, gebelikte hücresel immünitenin bozulması nedeniyle daha sık gelişmekte ve daha şiddetli seyretmektedirler.
Akrodermatitis enteropatika, porfirya kutanea tarda gibi bazı tablolar, gebelikte östrojen düzeylerinin yüksek oluşundan olumuz olarak etkilenmektedirler.
Pemfigus vulgaris ve pemfigus vejetans olguları da gebelikte şiddetlenme gösterebilecekleri gibi, ilk kez gebelikle ortaya çıkan olgular da bildirilmiştir.
Malign melanom olgularında gebelikte hızlı bir kötüleşme, doğum sonrasında ise remisyon bildirilmekle beraber farklı görüşler de mevcuttur.
Akne vulgaris, atopik dermatit gibi hastalıklar, gebelikte düzelme eğilimindedirler.
Psoriasis, SLE gibi hastalıklar, gebelikte her iki yönde de etkilenebilmektedir.

Gebelik Dermatozları Nedir?

Bazıları çok iyi tanımlanmış olan bir grup erüptif tablo, yalnızca gebelerde görülmeleri nedeniyle gebelik dermatozları olarak sınıflandırılırlar.

1.Herpes gestasyones:

Gebeliğin herhangi bir zamanında gözlenen, şiddetli kaşıntılı, her gebelikte yineleme eğiliminde olan, polimorf lezyonlarla karakterli bir tablodur. Hastalığın başlangıç lezyonları genellikle eritemli ve/veya ürtikaryen bir zemin üzerinde gelişen papüloveziküller şeklindedir. Plaklar, hedef tarzında lezyonlar ve annüler görünümde ödemli papüller bulunabilir.

Bu lezyonlar, giderek yerlerini veziküllere ve büllere bırakırlar. Çok kaşıntılı olduklarındsan krut ve ekskoriyasyon izleri bu belirtilere eşlik edebilir. 41o C’ye varabilen yüksek ateş ve halsizlikle genel durum bozulmuş olabilir. Olguların çoğunda lezyonlar göbek çevresinden başlar ve birbirleriyle birleşen polisiklik halkalar oluşturarak tüm karna, femoral bölgeye ve ekstremitelere yayılır. Avuç içleri, ayak tabanları, göğüs ve sırt da sıklıkla tutulur.
Hastalıkta %30 fetal mortalite bildirilmiştir. Düşük doğum ağırlığı riski de yüksek olarak bulunmuştur. Hastalık, doğumdan sonra 1-2 ay içerisinde spontan olarak düzelir. Tedavide, ıslak kompres uygulaması ile birlikte düşük etkili topikal kortikosteroidler ve sistemik antihistaminikler çoğu olguda yeterlidir. Büllöz dönemde sistemik kortikosteroid kullanılması gerekmektedir.
Histopatolojide subepidermal bül görülür. Direkt immünfloresan incelemede bazal membran zonunda lineer C3 birikimi, ayrıca olguların yarısında IgG birikimi; indirekt immünfloresan incelemede olguların %75’inde bazal membran zonuna karşı gelişmiş IgG antikorları saptanır.

2.İmpetigo herpetiformis:

Hastalık, gebeliğin jeneralize püstüler psoriasisi olarak da bilinir. Genellikle üçüncü trimestirde ortaya çıkar. Klinik tablo büyük ölçüde jeneralize püstüler psoriasis ile uyumlu olup püstüller hemen daima sterildir. İlk lezyonlar daha çok kasıklar olmak üzere fleksuralardan başlayan, simetrik yerleşimli, eritemli plaklardır.Daha sonra bu plakların üzerinde, birbirleriyle birleşme eğiliminde olan püstüller belirir.

Kaşıntı pek yoktur; genel durum bozuktur, ateş, titreme, halsizlik, bulantı, kusma, diyare eşlik edebilir. Maternal mortalite, fetal mortalite ve morbidite riski yüksektir. Hastalık, genellikle doğumdan sonra spontan olarak iyileşir. Tedavide esas olarak sistemik kortikosteroid uygulaması gereklidir. Topikal olarak ıslak pansumanlar, kortikosteroidler kullanılabilir. Sonraki gebeliklerde tekrarlama riski yüksektir.
Histopatolojide karakteristik olarak, epidermisdeki spongiyoz odaklarında polimorf nüveli nötrofil birikimi görülür.

3.Polimorf Gebelik Erüpsiyonu:

Genellikle üçüncü trimestirin sonlarına doğru ortaya çıkan, çok kaşıntılı, esas olarak papüller ve ürtikaryen plaklarla karakterli, polimorf kezyonlu bir tablodur. Genellikle stria distensa üzerinde, 1-2 mm çapında eritemli papüllerle başlar. Bunlar kısa zamanda birbirleriyle birleşerek, göbeği merkez alan, geniş, eritemli plaklar oluştururlar, daha sonra gluteal ve femoral bölgelere yayılırlar. Bazı olgularda veziküller ve büller de gelişir.

Tablo, postpartum olarak birkaç hafta içerisinde spontan olarak iyileşir; sonraki gebeliklerde yineleme riski %50’dir. Hastalıkta hem maternal hem de fetal mortalite ve morbidite riski artmıştır. Tedavide, hafif olgularda topikal, şiddetli olgularda sistemik kortikosteroidler kullanılır.
Histopatolojisi spesifik değildir.

4.Pruritus gravidarum:

En önemli özelliği şiddetli kaşıntı olan ve lezyon olarak sadece kaşıntıya bağlı ekskoriyasyonların bulunduğu bir tablodur. Kaşıntının nedeni kolestaz sonucu düzeyleri yükselen safra asitleridir. Hastalık genellikle son trimestirde başlar. İlk belirti kaşıntıdır, abdomenden ve glutelardan başlar, daha sonra jeneralize olur. Primer lezyon yoktur, sadece kaşıntıya bağlı olarak ekskoryasyonlar ortaya çıkar. Çoğunlukla iştahsızlık, bazen bulantı, kusma olur.

Kaşıntının başlamasından 2-4 hafta sonra idrar renginde koyulaşma, açık renkli dışkı ve hepatomegali ile tipik kolestatik ikter kliniği gelişebilir. Serum bilirubin düzeyi çoğu olguda yükselir.
Kaşıntı ve kolestaz doğumdan sonraki ilk hafta içinde düzelir. Sonraki gebeliklerde yineleme olabilir. Maternal ve fetal mortalite ve morbidite riski yoktur. Tedavide çoğu olguda, yağlı preparatların topikal olarak uygulanması yeterli olur; sistemik antihistaminikler ancak bazı olgularda yarar sağlar.

5.Diğer Tablolar
Prurigo gestasyones, papüler gebelik dermatiti, otoimmün progesteron dermatiti, pruritik gebelik dermatiti, gebelikte çok nadir olarak görülen iyi tanımlanmamış tablolardır.

Gebelerde Dermatolojik Tedavi Nasıl Yapılır?

Gebelikte kullanılan ilaçlar fetusu direkt veya indirekt olarak etkileyebilirler. Bu olumsuz etkiler gerek gebeliğin devresi, gerekse de ilacın dozu ve plasentadan geçişi ile ilgilidir. Organogenezis dönemi olan 3-8. haftalar arası, teratojenik etki yönünden en kritik dönemdir. 2. ve 3. trimestirde kullanılan ilaçların ise teratojenik olmaktan çok, normal olarak oluşmuş fetal doku ve organların gelişimi ve fonksiyonları ile gebeliğin seyri üzerinde olumsuz etkileri olacaktır.
Genel popülasyonda %4-6 arasında doğumsal anomali bildirilmiştir. Doğumsal anomalilerin %5 kadarından çevrede bulunan kimyasal atıklar ve ilaç kullanımı sorumludur; oral antidiyabetikler, oral antikoagülanlar, antikonvülsifler en sık saptanan ilaçların başında gelir.
Sistemik emilimi olan ilaçların fetusa etkilerinin riske dayalı sınıflaması FDA tarafından belirlenmiştir. Buna göre ilaçlar beş grup içerisinde değerlendirilmektedir:
A-Gebeler üzerindeki çalışmalar birinci trimestirde fetusa yönelik herhangi bir risk göstermemiş, diğer dönemlerde de riske yönelik bir kanıt saptanmamıştır.
B-Laboratuvar hayvanları üzerindeki deneylerde fetal risk saptanmamıştır. Ancak hamile kadınlarda kontrollü çalışma yoktur veya hayvan deneylerinde olumsuz etki gözlenmiş olmakla beraber hamile kadınlardaki kontrollü çalışmalarda gebeliğin hiçbir döneminde riske ait kanıt gözlenmemiştir.
C-İlacın potansiyel risklerine rağmen, hamile bir kadındaki kullanımı ile belirgin bir yarar sağlanıyor olmalı ve laboratuvar ve hayvan deneylerinde veya insanlar üzerinde yapılmış uygun çalışmalar bulunmamalıdır.
D-İnsanlarda potansiyel riskleri yönünden kanıtlar vardır. Buna rağmen ilacın hamilelerde kullanımının potansiyel faydaları, potansiyel risklerinden daha fazla olmalıdır.
X-Gebelerde kullanım riski, sağlayabileceği yarardan çok fazladır. Laboratuvar hayvanlarında fetal anomaliler saptanmıştır. Gebelerde kullanımı kontrendikedir.

Sistemik Tedavi
Antihistaminikler: Klasik antihistaminikler B grubunda, modern antihistaminikler C grubundadır. Genelde antihistaminiklerin ilk trimestir dışında kullanımlarında kesin bir sakınca yoktur.
Sistemik kortikosteroidler: C grubundadır. Triamsinolon grubu ilaçların diğerlerine göre daha riskli olduğu kabul edilmektedir.
Sistemik antifungaller: Griseofulvin ve ketokonazol C grubunda; flukonazol, itrakonazol ve terbinafin D grubundadır.
Antibiyotikler: Ampisilin, sefalosporin, klindamisin, eritromisin, penisilin gebelikte en güvenilir antibiyotiklerdir ve B grubunda yer alırlar. Rifampisin, sülfonamid, gentamisin C grubunda; tetrasiklin D grubundadır.
Analjezikler: Asetaminofen, ibobrufen, naproksen ve indometazin B grubunda yer almaktadırlar. İbobrufen, naproksen ve indometazin, prostoglandin sentezi inhibitörleri olduklarından gebelikte kulanımları genellikle tavsiye edilmez; ayrıca bu preparatlar, üçüncü trimestirde kullanıldıklarında D grubuna girerler.
Retinoidler: Retinoidlerin özellikle yüksek dozlarının teratojenik etkileri hayvan deneylerinde kanıtlanmış ve insanlarda çeşitli anomaliler bildirilmiştir.

Topikal Tedavi
Sistemik tedavi ile karşılaştırıldığında, gebelerde topikal tedavi, derinin bariyer etkisi nedeniyle daha güvenilir olmakla beraber yine de yarar/zarar oranı gözönüne alınmalıdır. Gebelikte, özellikle ilk dört ay içerisinde, elde toksisitesi ile ilgili kesin veriler bulunmayan topikal ilaçların kullanımından kaçınılması önerilebilir.
Topikal kortikosteroidler gebelik boyunca kısa süreli ve oklüzyonsuz olarak uygulanmalıdır. Potent topikal kortikosteroidlerin gebelik süresince özellikle geniş alanlara uygulanılmasından kaçınılmalıdır. Triamsinolon, halometason, deksametason, klobetazol butirat ve halsinonid içeren preparatlar ise ilk trimestirde kullanılmamalıdır.
Topikal antifungallerin gebelik boyunca kullanımları sakıncalı görülmemekle beraber, ketokonazol ve tiyokonazol hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Ayrıca vajinal preparatların kullanımlarının sakıncalı olabileceği bildirilmektedir.
Topikal antibiyotik kullanımı, tetrasiklin dışında sakıncalı değildir.
Antiseptik preparatlardan fenol ve iyot içerenlerin gebelikte kullanımları sakıncalıdır. Klorheksidin ise ilk 4 ay kullanılmamalıdır.
Kaynak ; Gebelikte Deri Hastaklıkları Hamilelikte Cilt Hastalığı Tedavisi Gebelikte Sedef Psoriazis Psoriasis Allerjik Dermatit Ekzema Egzema gebelikte Behçet Hastalığı Tedavisi

 

 

 

                                      Geri 

 

Varisler
Hamilelikte Şişmanlık, Obezite
Hamilelikte Masaj Güvenli Mi?

 


 
e-gebelik.net
Site içi arama
   
  Vaginismus Ve Vajinismus Tedavisi, Ne Neler Yapmalı Ve Ne Zaman Nerede
Kürtaj Nasıl Nerede Ve Ne Zaman? Fiyatı Ücreti Ve Hastanesi
Hamilelikte Hpv Kondilom Genital Siğil. Tedavi. Resim Görüntü Vidyo video izle
Gebelik Ve Nezle, Grip Aşısı,Hamilelik Ve Aşı Yapılmalı Mı? Ne şekilde ? Güvenli Mi?
Hamile, Gebe Ve Mantar Enfeksiyonu (Akıntı Kaşıntı Koku İlişkide Ağrı Yanma)
Birliktelik İle Geçen Ve Bulaşan Hastalıklar,Gebelik - Hamilelik Ve Enfeksiyon
Gebede Hamilede (Doğum Sonrası )Varis Tedavisi,gebelik- hamilelik ve varis Ameliyatı
Gebelik- hamilelik Sırt Ağrıları Ve Bel Ağrısı, Ellerde Kollarda Uyuşma Karıncalanma Ödem Ve Şişme
Hamilede Mide Yanması Ekşimesi Gastrit Ve Reflü,Gebelik-hamilelik ve kabızlık ,sindirim bozukluğu
Hemoroid, Basur Ve Tedavisi, lazer ameliyatı, resim görüntü, şekil vidyo canlı anı youtub videosu
Gebelik-hamilelik ve Memelerden Süt Gelmesi Meme Bakımı Gebelikte-Hamilelikte Meme Ağrısı
Gebelikte (Hamilelikte) İdrar Kaçırma Tutamama İnkontinans neden olur
Gebelikte Depresyon, Panik Atak, Hamilede-gebede-lohusada psikolojik tedavi
Hamilelikte Baş Ağrısı, Migren, Kasılma Uyuşma Şişme Baş Dönmesi Nasıl Nerede Tedavi Edilir?
Gebelik Ve Aşerme,Gebelik -hamilelik Veİğrenme, hamilelik-gebelik veTiksinme ,gebe-hamile bakımı
Hamilelikte Akıntı,Kaşıntı, Tedavisi Gerekli Mi, Gereksiz Mi ,Yapılmalı Mı, Olmalı Mı?, Ne Şekilde
Gebelikte Kanama Kadın Hastalıkları Youtube Görüntüleri Videoları Canlı Yayın Tv Anı Youtub Resim
Hamilelikte Kilo Alımı ,Kontrolü, Diyet Ve Diet Yapmak, Zayıflama Metodları Yöntemleri
İdrarda Kanda Gebelik Testi, Gebelik Testleri , Hamilelik Belirtisi Gebelik Belirtileri
Doktor Muayeneleri Ne Sıklıkla Nasıl ? Kadın Doğum Uzmanı Takibi Nasıl Olmalı, Ne Sıklıkla
Evlilik Öncesi Genetik Danışma,Gebelik Ve Kadın Hastalığı Muayenesi, Gebelik Hamilelik İsteği
Gebelik, Hamilelik Belirtileri, Hamile Doğum Videoları, Görüntüleri Resimleri Youtub Vidyoları Anı
Gebelik planlama Ve Folik Asit Ve Folikasit Kullanımı , gebe- hamile kalma isteği
Akraba Evliliği, Sakat Doğumlar, Mongol Çocuk Ve Down Sendromu
Gebe Kalmak İçin yöntemler hamile nasıl kalınır gebelikte hamilelikte seks cinsel ilişki birleşme
Hamile Kalmadan Önce Yapılması Gerekenler
Adet Düzeni Hakkında Bilgiler, Görememe, Sık Görme, Adet Gecikmesi
Genital Bölge Anatomisi,merak edilenler, sık sorulanlar,jinekolojik operasyon ve ameliyat
G Noktası ve jinekolog,jinekolojik muayene,jinekolok
Memede fibrokistik hastalık uzmantv video uzman tv görüntüleri videosu
Kordon dolanması ,gebelik hamilelik ve kordon problemleri,doğum ve sezeryan,sezaryen nedeni
Yumurtalık kisti tanı ve tedavisi, yumurtalık kisti ameliyatı, kadın hastalıkları muayenesi
Gebelikte uyku pozisyonu nedir. Gebelikte uykusuzluk tedavisi nasıl nerede ilaçları nedir
Erkelerde dogum kontrol aşısı, Gebelikten Korunma İstememe Kaçınma
Genital enfeksiyonlardan korunma yolları nedir.Cinsellik seks ve enfeksiyon korunma nedir
Düşük tehdidi , tehlikesi, devamlı düşük yapma, habituel abortus boş gebelik kimyasal hamilelik
Smear testi nedir ,smir testi nasıl yapılıri,kadın sağlığı ve kanser taraması,kanser testi inceleme
Hormon yerine bitkisel tedavi doğal yöntemler ,bitkisel haplar ile tedavi, bitkisel ilaçlar
40 yaş üstü kadınlarda korunma, kürtaj tesimleri görüntüleri kürtaj video sonrası fiyatları ücreti
Rahim ağzında yara ,yara tedavisi yarayı dondurma yakma yöntemi kolposkopi ve biopsi
Hızlı gebe kalmak için , Gebe ve hamile kalma yöntemleri uygulamaları,kolay gebelik hamilelik doğum
Adet düzensizliği şekilleri ,hormon bozukluğu kadın hastalığı ve kadın sağlığı açısından tetkik
Gebelikte bulantı,kusma,gebe ve hamile şikayetleri, gebelik hamilelik te nasıl tedavi edilir?
Doğum kontrol hapları , normal doğum videosu resimleri fotoğrafları doğum görüntüleri video izle
Miyom belirtileri ve tanısı ,Myom ameliyatı nasıl nerede nezaman neşekilde neden,ücreti parası fiyat
Cinsiyet belirleme , cinsiyet tahmini yöntemi, çin takvimi gebelik öncesi cinsiyet seçme seçimi
Sezeryan mı? Normal doğum mu? Sezaryen Görüntüsü Video resim Youtube Yutub Yutup Canlı Anı Tv
Gebelikte birliktelik,gebelik ve yaşam, hamile sağlığı gebe sağlığı,gebelik ve hamilelik te sosyal
Polikistik over sendromu nedir ?, Yumurtalıkkisti tedavisi, over kistleri ve tedavi ,kadın hastalığı
Kızlık zarı
 
  Acil Korunma, Ertesi Sabah Gün Hapı nedir
Tüpleri Bağlatmak, Kısırlaştırmak, Kızlık Zarı Muayenesi
Hormonlu Sipiral, Mirena
Spiral (Ria) İle İlgili Bilgiler
İmplanon, Ciltaltı Korunma Yöntemi
Aylık İğne, Mesigyna, kadınlar kulübü
Doğum Kontrol Yöntemleri Gebelikten Korunma
Kürtaş Hapı, Düşük İlacı uzmantv video uzman tv videosu görüntüleri
Doğum Sezeryan Sonrası Korunma, Doğum Ve Sezaryen Sonrası Spiral Gebelik ten Hamilelik ten
Yenidoğan Tarama Topuk Testi nedir
Lohusalık (Loğusalık) Lohusa Bakımı
Bebek İsimleri, Resimleri, Görüntüleri, Gelişimi Büyümesi Gebelik Hamilelik Hesaplayıcıları Ölçümü
Doğum Öncesi, Sonrası İzni, ücretleri, fiyatları, parası ,hastaneleleri ,ücreti , fiyatı parası
Nüfusa Kayıt İşlemi
Bebek Odası,Mobilyaları Aksesuarları Eşyaları, Giyimi, Kıyafetleri Bebek Bakımı Bakıcısı
Ağrısız Doğum, Epidural Anestezi, youtube video, yutub vidyo görüntüleri resimleri canlı anı yutup
Sezeryan (Sezaryen) Görüntüleri, Resimleri Anı, Sezaryan Youtube Videosu Görüntüsü Vidyo Anı
Doğum Resimleri, Görüntüleri, Anı, Doğum Videosu, Doğum Youtub Görüntüsü, Canlı Doğum Anı
Doğum Valizi Eşyaları, Doğuma Hazırlık
Doğum Hakkında Bilgiler, Doğum Nasıl Nerede Ne Şekilde, Doğum Hastenesi Ücretleri Fiyatı
Gebelikte, Hamilelikte Oruç Tutmak, Hamilelik Ve Beslenme, Gebelik Ve Sağlıklı Beslenme Diet
Sağlıklı, Doğru Beslenme İpuçları, Gebelik Ve Diet, Hamilelik Ve Kilo Kontrolü, Gebelik Zayıflama
Dış Gebelik, Ektopik, Kimyasal Gebelik, Boş Gebelik Gibi Diğer Gebelikler, Problemli Hamilelik
Hamilelik ve Miyomlar, Myom Tedavisi
Gebede Hamilede Rh, Kan Uyuşmazlığı
Amniosentez, resimleri youtube video vidyo görüntüleri izle
Üçlü Test, Zeka Testi
İkili Test, Ense Kalınlığı Ölçümü
Ultrasonografi detaylı ultrason resimleri görüntüleri fotoğrafları sezeryanla doğum videosu video
Hamile Ve Bel Fıtığı Siyatik Tedavisi,Gebelikte Karpal Tunel Ağrısı, Mikrocerrahi
Diş Sağlığı Ve Diş Bakımı
Gebelik Ve Seyahat ,Yolculuk Tatil Güneş
Hamilelikte Spor Cimnastik Yapma
Hamile Elbiseleri Kıyafetleri Gebe Giyimi, Moda Güzellik Hamilelik (gebelik) Belirtileri
Selülit, Cilt Bakımı Tedavisi, Botoks
Hamilelikte Tatil, Deniz Güneş Yüzme Bronzlaşma
Epilasyon Ve İstenmeyen Tüyler, Gebede Hamilede Lazer Laser Epilasyon Güvenli Mi? Uygulanır Mı?
Gebelikte Saç Bakımı Ve Boyatma,Hamilelik Ve Güzellik
Gebelikte Hamilelikte Güzellik için Yap / Yapma
Diet Yapmak, Zayıflamak Kilo Kontrolü
Bitkisel Haplar İlaçlar, bitkisel tedavi
Kız mı,erkek mi? Cinsiyeti Ne Olsun? Cinsiyet testi,cinsiyet testi nasıl ücreti fiyatı nedir
Gebe kalma korkusu şehir efsaneleri , üstüne görme üste adet görme, kadın hastalıkları teşhisi
HPV aşısı ,Rahim Ağzı Kanseri Aşısı, Genital Siğiller,Genital Siğil Tedavisi Kolposkopi Biopsi
Miyomlarda yeni bir tedavi yöntemi, Kısırlık Tedavisi, Kısırlık Tedavi Yöntemleri, Myom Ameliyatı
Anne karnında müzik ,hafta hafta gebelik, hafta hafta hamilelik, ay ay gebelik hamilelik takibi
Suda doğum ,youtube doğum görüntüleri videosu vidiyosu,Youtub sezaryen görüntüsü vidyosu
Abortion Clinics İn İstanbul Turkey, Best Abortion Prices Laws Fees Hospitals İn İstanbul
Best Abortion Clinics in İstanbul, Abortion Prices İstanbul Turkey
Vajinoplasti Labioplasti Estetiği ,Kadın Estetiği Estetik
 

webmaster

solmenu.jpg
anasayfa
Gebeliğe Hazırlık
Hafta Hafta Gebelik Gebeliğe Hazırlık
Gebelik
Gebelikte Beslenme
Doğum
Doğum Loğusalık ve Bebek
Aile Planlaması Yöntemleri
Genel Jinekoloji
Yumurtalık Kistleri
Rahim sorunları
Rahim ağzı sorunları
Hormon Bozuklukları
Hormon Bozuklukları Genital Enfensiyonlar Hormon Bozuklukları
Meme Hastalıkları
Cinsel Sorular
Menepoz - Osteoporoz
Kısırlık ve Tedavisi
Otomatik_Hesaplayicilar
   


! Yasal Uyarı !
 
 www.kurtaj.info
 
 www.genitalsigil.net